OBJECTE

Les presents condicions generals regulen la compra de productes per part dels Usuaris a través de www.vam.cat a ID UNIQUE SNEAKERS, SL, (des d'ara VAMCATS), amb domicili social al carrer a Plaça Major, 13, 3-1 - 08500- Vic- (Barcelona), CIF B-67.103.341, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 46175, Foli 170, Full B-511.926, telèfon núm +34 93 8861521, correu electrònic hola@vamcats.cat

ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS

En contractar qualsevol dels nostres productes oferts en aquesta web, el comprador manifesta expressament que ha llegit, entès i accepta sense reserves les condicions generals de la contractació, així com les condicions particulars que poguessin establir-se. Totes les condicions generals estaran permanentment a disposició dels Usuaris amb anterioritat a la contractació i podran ser emmagatzemades i reproduïdes i impreses en la versió vigent en cada moment.

Aquestes condicions tindran un període de validesa indefinit, reservant VAMCATS el dret de modificar unilateralment, sense que això pugui afectar els béns, o promocions que van ser adquirits amb anterioritat a la modificació, pel que es recomana als usuaris que les llegeixin detingudament cada vegada que accedeixin a aquest portal, entenent vigents les que en cada moment apareguin publicades en el mateix.

El contracte no s'arxivarà. Es redactarà en castellà i en les relacions de consum que tinguin lloc a Catalunya, també en català.

Durant el procés de compra i abans de prémer el botó per a procedir al pagament, apareixen diferents finestres de confirmació de les dades que s'introdueixen, de manera que s'impedeix continuar si no es proporcionen totes les dades que en cada cas se sol·liciten. També abans de procedir a la confirmació de la comanda, el client podrà corregir qualsevol error en la introducció de les dades, canviar el contingut del carro de la compra i fins i tot cancel·lar-la en la seva totalitat, i pot retrocedir a les pantalles anteriors per a realitzar les rectificacions oportunes. Abans i després de realitzar la comanda podrà contactar amb nosaltres a través de l'adreça electrònica info@vamcats.cat o trucar al telèfon núm +34 938 86 15 21 indicant l'error patit per tal de procedir a la seva correcció.

ON SERVIM

VAMCATS serveix els seus productes en països de la Unió Europea. A Espanya només en Península i Illes Balears; no servim a Ceuta, Melilla ni a les Illes Canàries.

QUI POT CONTRACTAR

Per poder comprar algun dels productes oferts en la nostra web, el comprador declara que:

. Té el seu domicili en l'àrea geogràfica on servim els nostres productes

. No és menor de 18 anys d'edat

En el cas que contracti una persona jurídica, la persona que actua en la seva representació declara sota la seva responsabilitat que té poders vigents per a això, reservant-VAMCATS el dret a comprovar aquest extrem.

COMUNICACIÓ AMB EL CLIENT

Les comunicacions amb el comprador es realitzaran preferentment a través de correu electrònic per la qual cosa haurà de facilitar un compte actiu en cada moment amb aquesta finalitat. Això sense perjudici d'utilitzar altres mitjans de contacte que s'hagin facilitat, inclòs missatgeria instantània.

CONFIRMACIÓ DE LA COMANDA

Quan rebem la seva comanda, procedirem a confirmar-per correu electrònic a l'adreça que ens hagi facilitat, en el termini de 24 hores, enviant-li un justificant de recepció que indicarà el número de comanda i contindrà les condicions generals i, si escau particulars del contracte.

DISPONIBILITAT DE PRODUCTES

En el supòsit que algun producte no estigués disponible, es ho comunicarem el més aviat possible a través de les dades que ens ha proporcionat amb la finalitat que a la seva elecció pugui substituir-lo per un altre o bé rescindir la compra.

LLIURAMENT DE COMANDES I DESPESES D'ENVIAMENT

Les comandes es lliuraran en el domicili que ens hagi indicat situat en l'àmbit geogràfic del territori on servim els nostres productes.

Els terminis de lliurament es confirmaran en el moment que s'hagi rebut la comanda i en tot cas es lliuraran, com a màxim, dins dels 30 dies naturals des de la data en què li haguéssim confirmada la comanda al domicili que ens hagués designat i que necessàriament haurà d'estar dins de l'àrea geogràfica on servim.

Tingueu en compte que no es lliuraran comandes en apartats postals, per la qual cosa ha de tenir en compte aquesta circumstància.

VAMCATS adoptarà les mesures exigides a un comerciant diligent perquè el lliurament pugui efectuar-se en el temps acordat, si bé no assumeix cap responsabilitat si això no pot realitzar-se com a conseqüència que les dades facilitades siguin falses, inexactes o incompletes o quan el lliurament no pugui efectuar-se per causes alienes a l'empresa d'enviaments, assignada per a tal efecte, o per absència del destinatari. En aquests casos, s'entendrà resolt el contracte i li podrem reclamar les despeses de transport i d'enviament derivats del lliurament fallida de la comanda per causes alienes a la nostra voluntat.

PREUS I ALTRES DESPESES

Els preus que s'indiquen respecte a cada producte i servei inclouen l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA), altres impostos, i taxes que puguin gravar-i siguin aplicables, expressant-se en la moneda Euro (€).

Les compres que realitzin els subjectes passius de l'IVA residents a la Unió Europea i amb NIF intracomunitari estaran exemptes del pagament de l'IVA, sent necessari que ens enviïn aquest document.

Llevat que s'indiqui expressament el contrari, no s'inclouen i aniran a càrrec de l'usuari, les despeses d'enviament, els de transport, de lliurament o postals, embalatge, segur d'enviaments o qualssevol altres serveis addicionals i annexos al producte adquirit.

Els preus aplicables a cada producte seran els publicats al lloc web i aplicats de forma automàtica, als quals s'afegiran en el seu cas les despeses d'enviament i altres despeses addicionals que el client hagués consentit, configurant la suma de tots aquests conceptes el total a causa de pagament en l'última fase d'aquest.

Per a qualsevol informació sobre la comanda, l'usuari comptarà amb el telèfon d'atenció a clients, telèfon núm +34 93 8861521 o podrà contactar via correu electrònic a l'adreça hola@vamcats.cat indicant el número de comanda que li va ser assignat al correu electrònic de confirmació de la compra.

MITJANS DE PAGAMENT I FACTURACIÓ

Podrà pagar les seves comandes amb targetes Visa i Mastercard a través d'una passarel·la segura de pagament, en la qual l'entitat bancària emissora de la targeta s'encarregarà de verificar la identitat del titular de la targeta i la seva autenticitat abans d'autoritzar el pagament, així com de la protecció de les dades del client. D'aquesta manera, nosaltres a més en cap moment disposem de les seves dades financeres, el que dota de major seguretat al procés de pagament.

Qualsevol incidència que pugui sorgir serà responsabilitat de l'emissor, i el client contactar amb l'entitat bancària en qüestió.

L'usuari consent expressament que se li expedeixi una factura electrònica en forma pdf. podent revocar el consentiment en qualsevol moment enviant un escrit a l'efecte a hola@vamcats.cat

RESERVA DE DOMINI

VAMCATS es reserva el domini dels productes lliurats en tant no rebi el pagament complet dels mateixos.

Fins que no s'hagi satisfet la totalitat del preu, el comprador es compromet a no realitzar cap acte de disposició dels béns i a conservar-los en bon estat, actuant com a dipositari.

DRET DE DESISTIMENT

1. Si vostè és consumidor o usuari, té dret a desistir del present contracte en un termini de catorze dies naturals sense necessitat de justificació, a partir del dia que vostè o un tercer que ens hagués indicat, diferent del transportista, adquireixi la possessió material dels béns sol·licitats. En cas de lliurament de múltiples béns que ens hagués encarregat a la mateixa comanda i lliurats per separat, el dia que vostè o un tercer que ens hagués indicat, diferent del transportista, adquireixi la possessió material de l'últim dels béns.

Excepcions al dret de desistiment:

. Quan es tracti d'articles que s'hagin desprecintat després del seu lliurament i no siguin aptes per raons d'higiene o salut.

2. Exercici i conseqüències del dret de desistiment.

2.1. Abans que venci el termini de desistiment, vostè haurà de comunicar-nos inequívocament la seva decisió de desistir del contracte a VAMCATS, Plaça Major, 13, 3-1 -Vic- (Barcelona) -Espanya-, hola@vamcats.cat. A aquest efecte, podrà utilitzar el model formulari de desistiment que l'hi proporciona aquí, o bé fer un altre tipus de declaració inequívoca en la qual s'assenyali la seva decisió de desistir del contracte.

Per complir el termini de desistiment serà suficient amb que la comunicació exercint el dret sigui enviada abans que venci el termini corresponent.

2.2. Exercit el dret de desistiment dins el termini indicat, abans que hagin transcorregut catorze dies naturals des de la data en què ens hagués informat la decisió de desistir del contracte, procedirem a reemborsar tot pagament que haguéssim rebut de vostè a través del mateix mitjà que hagués utilitzat per pagar la comanda, llevat que hi hagi disposat expressament el contrari, no incorrent en cap despesa com a conseqüència del reemborsament. El reemborsament inclourà, si s'escau, els costos de lliurament, llevat que vostè hagués seleccionat una modalitat de lliurament diferent de la modalitat menys costosa de lliurament ordinària, en aquest cas no reemborsarem els costos addicionals que d'això es deriven.

2.3. Llevat que ens oferim a recollir nosaltres mateixos els productes, podrem retenir el reemborsament fins que els hàgim rebut o fins que vostè ens presenti una prova de devolució dels mateixos, segons quina sigui la condició que es compleixi primer.

2.4. Se li informa que li correspondran a vostè assumir els costos directes de devolució dels productes.

2.5. Vostè només serà responsable de la disminució de valor dels béns resultant d'una manipulació dels mateixos diferent de la necessària per a establir la seva naturalesa, les seves característiques o el funcionament.

Formulari de desistiment:

(Només ha d'emplenar i enviar el present formulari si desitja desistir del contracte)

- A l'atenció de ID UNIQUE SNEAKERS, SL (VAMCATS) amb domicili a Plaça Major, 13, 3-1 -08.500 -Vic- (Barcelona) -Espanya- telèfon núm +34 93 8861521, adreça de correu electrònic hola @ vamcats. cat

- Per la present li comunico / comuniquem (*) que desisteixo de la meva / desistim del nostre (*) contracte de venda del següent bé / prestació del servei següent (*)

- Comanda el / rebut el (*)

- Nom del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris

- Domicili del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris

- Signatura del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris (només si el present formulari es presenta en paper)

- Data

(*) Ratlleu el que no escaigui.

GARANTIES I DEVOLUCIÓ DE PRODUCTES EN CAS DE FALTA DE CONFORMITAT.

El comprador haurà de comprovar la quantitat i qualitat dels productes comprats pel que fa els rebi havent notificar-nos i descriure sense dilació indeguda qualsevol falta de conformitat del producte.

Si el comprador és un consumidor o usuari:

. Li recordem l'existència de la garantia legal per a béns, responent de les faltes de conformitat dels productes que es manifestin en un termini de dos anys des del lliurament.

No hi haurà lloc a responsabilitat per faltes de conformitat quan el comprador conegui o no hagi pogut ignorar en el moment de celebrar el contracte, en cas danys intencionats o per negligència, ús incorrecte o manipulacions indegudes, desgast per ús, per no seguir les instruccions , etc.

. Quan el producte adquirit fora defectuós, haurà d'informar d'això en el moment en què va tenir coneixement i com a màxim en el termini de dos mesos, enviant un correu electrònic a hola@vamcats.cat indicant els defectes observats.

En aquest cas, podrà escollir entre la reparació, el reemborsament del preu o la substitució del producte defectuós sempre que sigui possible i proporcionat. Si opta per la substitució i no és conforme el producte, si no ser possible la reparació, podrà optar entre exigir la rebaixa del preu o la resolució del contracte amb la devolució de l'import, llevat que una d'aquestes mesures resulti impossible o desproporcionada. Les despeses de devolució seran del nostre càrrec.

. Quan el producte arribés en mal estat a causa del transport, haurà d'indicar en l'albarà del transportista i dins de les 24 hores de la seva recepció comunicar per fer la reclamació oportuna.

. Accions contra el productor i / o fabricant. Segons el previst legalment, també com a consumidor reclamar directament al productor i / o fabricant per obtenir la restitució o la reparació del bé.

QUEIXES I RECLAMACIONS

En el cas que vulgui formular una reclamació, queixa o demanar informació sobre els productes oferts o contractats, poden trucar al telèfon +34 93 8861521 o enviar un correu electrònic a hola@vamcats.cat

S'informa també que els consumidors i usuaris tenen a la seva disposició fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia que se li enviaran en suport electrònic prèvia sol·licitud formulada mitjançant correu electrònic a l'adreça abans indicada.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

La interpretació i aplicació d'aquestes condicions es regiran per la legislació espanyola.

En cas de conflicte, sense perjudici de sotmetre al que estableixi imperativament la llei especialment quan el contractant sigui un consumidor o usuari, amb renúncia a qualsevol altre fòrum que pogués correspondre'ls, les parts se sotmeten expressament a la jurisdicció dels jutjats de la ciutat de Vic.

© Tots els drets reservats